W.T.C. Het Slijpend Wiel – Huishoudelijk reglement 

1. Oprichting

Onze club werd opgericht op 29 februari 1980 te Lille als feitelijke vereniging. In januari 2003 werd ze omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2003.De gecoördineerde statuten werden neergelegd op 8 jan.2020.

 • Waarom werd een vzw opgericht?

  Wanneer twee of meer personen zich verenigen om een doel te verwezenlijken (bv het oprichten van een wielerclub) ontstaat een feitelijke vereniging. Deze verenigings-vorm beschikt echter niet over een rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat zij niet wordt erkend als drager van rechten en plichten. Daardoor kan de feitelijke vereniging geen rechten verwerven op roerende goederen en overeenkomsten afsluiten. Naar aansprakelijkheid toe heeft dit tot gevolg dat de leden van de feitelijke vereniging met heel hun vermogen instaan voor hun deel van de schulden van de vereniging.

  Door een vzw op te richten ondervangt men deze problemen. De vzw beschikt immers wel over rechtspersoonlijkheid en over een eigen vermogen, eigen verbintenissen en eigen verantwoordelijkheid. De leden zijn daarom niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

  De meest uitgesproken voordelen van de vzw zijn dus:

  • rechtspersoonlijkheid: de vzw leidt een eigen leven, heeft een eigen vermogen en kan in eigen naam goederen of gelden bezitten en beheren
  • structuur: de statuten leggen de werking en de doelstellingen vast
  • de mogelijkheid verbintenissen af te sluiten
  • de mogelijkheid subsidies aan te vragen bij de overheid

   

 • Wat staat er in onze statuten?

  De statuten zijn het hart van de vzw. In de statuten worden de oprichtende leden met naam genoemd, ook wordt het doel van de club nader omschreven (in ons geval “het beoefenen van de sport van het wielrennen en het fietstoerisme….”). Verder beschrijven de statuten hoe men lid kan worden (“om lid te worden moet de kandidaat zijn instemming betuigen met het doel en de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement aanvaarden”) en de werking van het bestuur en de algemene vergadering. De jaarlijkse algemene ledenvergadering op de eerste zondag van het nieuwe jaar is niet enkel een nieuwjaarsreceptie maar is het hoogste gezagsorgaan van de club. Tot haar bevoegdheid behoren het benoemen en ontslaan van de bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen, het wijzigen van de statuten, de uitsluiting en aanvaarding van leden … . De statuten kunnen door elk lid geraadpleegd worden op de zetel van de vzw. Op eenvoudig verzoek kan elk lid ook een kopij krijgen van de statuten.

2. De leden
Iedereen die door de algemene vergadering wordt aanvaard kan lid worden, mits betaling van het jaarlijkse lidgeld. Minderjarigen vallen onder volledige verantwoordelijkheid van hun ouders en kunnen meefietsen onder begeleiding van een ouder/volwassene. De leden van de vereniging zijn verplicht:

 • het huishoudelijk reglement van de vereniging na te leven
 • de besluiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering na te leven
 • te handelen in lijn met de doelstellingen van de club: “sportiviteit troef!”

Iemand die lid wil worden, mag ter kennismaking drie proefritten meerijden. Tijdens deze proefritten is hij/zij niet verzekerd.

De eerste zondag van elk jaar (tenzij anders vermeld) organiseert het bestuur een ledenvergadering. Alle leden worden hierop schriftelijk uitgenodigd. Tijdens deze vergadering wordt er:

 • een algemeen overzicht gegeven van de financiële situatie
 • een evaluatie gemaakt van het voorbije seizoen
 • de suggesties en geplande activiteiten voor het komende seizoen besproken
 • lidgeld, terugbetaling van kledij en deelname aan geplande activiteiten betaald

3. De ritten

3.1 Wegcode, veiligheid en lichamelijke conditie
Wegcode, veiligheid en lichamelijke conditie

Alle leden dienen de wegcode te respecteren. “Wielertoeristen die in een groep van tenminste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven. Groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door tenminste twee wegkapiteins”.

Het dragen van een valhelm is verplicht! Uit respect voor de natuur gooien we geen afval langs de weg.

Elk lid wordt geacht in een dermate lichamelijke conditie te verkeren dat de voorziene sportbeoefening risicoloos kan worden uitgevoerd. Een jaarlijks geneeskundig onderzoek is daarom zeer aanbevolen.

3.2 Wegritten

3.2.1 Algemeen
Tijdens het zomerseizoen (dat start de eerste zondag van maart en eindigt de zondag van Achterstenhoekkermis) organiseren we:

   • elke zondagvoormiddag een rit (zoals vermeld in het rittenschema)
   • op zaterdag geregeld zelf een rit of rijden we mee met georganiseerde ritten van andere verenigingen (voor alle duidelijkheid: deze ritten tellen niet mee voor het regelmatigheidscriterium)

Op zondagvoormiddag rijden we in 3 groepen:

   • A+ -ploeg
   • A-ploeg
   • B-ploeg

De ritten worden meegedeeld aan de hand van een rittenschema dat opgesteld wordt door het bestuur en bekendgemaakt wordt viavia e-mail en via de website. Ook leden worden uitgenodigd om mee te werken aan het organiseren van de ritten. Ieder lid kan een voorstel indienen bij het bestuur waaraan in de mate van het mogelijke gevolg zal gegeven worden.

Let op: afwijkingen op het rittenschema zijn mogelijk en worden ten laatste 48u voor de rit via e-mail gemeld en aangegeven op de rittenplanning op de website. Je kijkt deze daarom best geregeld na.

3.2.2 Snelheid en afstand
De snelheid van de rit wordt aangegeven door de wegkapitein(s) en wordt aangepast aan de moeilijkheidsgraad van de rit. Het motto is: “Samen uit, samen thuis”. Daarvoor zorgt de wegkapitein, samen met elk lid van de groep. Als een lid tijdens een rit problemen heeft met de snelheid, dient hij dit aan te geven aan de wegkapitein. De 3 groepen worden als volgt ingedeeld:

A+ -ploeg

    • vertrekuur staat vermeld op het rittenschema
    • gemiddelde richtsnelheid: 33 km/u
    • richtafstand: 70 km tot 130 km

A-ploeg

    • vertrekuur staat vermeld op het rittenschema
    • gemiddelde richtsnelheid: 30 km/u (uitgezonderd de korte kermisrit)
    • richtafstand: 60 km tot 120 km (staat vermeld op het rittenschema)

B-ploeg

    • vertrek om 9h00 (vanaf april t/m de toertocht van het SLW om 08h30)
    • gemiddelde richtsnelheid: 25 km/u
    • richtafstand: 40 km tot 70 km (met de nodige tussenstop(s))

      

C-ploeg

    • vertrek om 9h00 
    • gemiddelde richtsnelheid: 23 km/u
    • richtafstand: 40 km tot 50 km (met de nodige tussenstop(s))

Indien, om welke reden dan ook, twee ploegen beslissen om samen te rijden, dient de laagste gemiddelde richtsnelheid te worden gerespecteerd.

De gemiddelde richtsnelheden gelden voor ‘normale’ ritten. Voor ‘bergritten’ ligt de gemiddelde snelheid lager.

3.2.3 Vertrekplaats en –tijdstip
Wegritten starten bij Walter Michielsen, De Dijken 5 te Lille. Tijdstip van vertrek staat aangegeven op het rittenschema.

3.3 MTB-ritten

3.3.1 Algemeen
Tijdens het winterseizoen (dat start de zondag na Achterstenhoekkermis en eindigt de laatste zondag van februari) rijden we:

   • elke zondagvoormiddag een veldtoertocht
   • op zaterdag geregeld op de weg of in het veld een rit (voor alle duidelijkheid: deze ritten tellen niet mee voor het regelmatigheidscriterium)

De ritten worden meegedeeld aan de hand van een rittenschema dat opgesteld wordt door het bestuur en bekendgemaakt wordt via een nieuwsbrief, via e-mail en via de website.

Let op: afwijkingen op het rittenschema zijn mogelijk en worden ten laatste 48u voor de rit via e-mail gemeld en aangegeven op de rittenplanning op de website. Je kijkt deze daarom best geregeld na.

3.3.2 Snelheid en afstand
Indien de toertocht zich op ‘fietsafstand’ van Lille plaatsvindt (zie rittenschema) rijden we in één groep naar de startplaats van de veldtoertocht aan een gemiddelde richtsnelheid van 25 km/u. Iedereen is echter vrij te kiezen hoe hij zich naar de vertrekplaats begeeft. Na inschrijving rijden we in één groep tot aan de bevoorrading. Na de bevoorrading rijdt iedereen op zijn tempo de toertocht uit. De keuze van de afstand is vrij te kiezen. Daarna rijden we met diegenen die willen in één groep terug naar Lille aan een gemiddelde richtsnelheid van 25 km/u.

3.3.3 Vertrekplaats en –tijdstip
MTB-ritten starten aan de kerk (tenzij anders vermeld op het rittenschema). Tijdstip van vertrek met de fiets of de wagen, evenals het tijdstip waarop we de veldtoertocht aanvatten staan aangegeven op het rittenschema (voor alle duidelijkheid: enkel toertochten die op het aangegeven tijdstip worden aangevat tellen mee voor het regelmatigheidscriterium).

4. Klassement

4.1 Geldigheid van een rit voor het regelmatigheidscriterium
Enkel ritten die vermeld staan op het rittenschema tellen mee voor het regelmatigheidscriterium. Tellen ook mee voor het regelmatigheidscriterium:

  • door derden georganiseerde ritten waar als wielerclub aan deelgenomen wordt (zoals bv. Kempen Fietst)
  • deelname aan de organisatie van de “toertocht van Het Slijpend Wiel” en seingeven bij bevriende organisaties (zie ook punt 7:toertocht van Het Slijpend Wiel en bevriende organisaties)

Opdat een rit geldig zou zijn voor het regelmatigheidscriterium dient de deelnemer:

  1. aanwezig te zijn bij de start van de rit en één uur vol te maken. En dit ongeacht het weer en het aantal deelnemers.
  2. in clubuitrusting te rijden
  3. een valhelm te dragen

Een rit waarbij de deelnemer tijdens de rit afhaakt zonder dit te melden aan de wegkapitein is dus geen geldige rit. De wegkapitein dient eerst op de hoogte gesteld te worden opdat hij de omstandigheden kan aanpassen zodat ons motto “Samen uit, samen thuis” kan waargemaakt worden.

Bij uitzonderlijke omstandigheden (plotse ziekte, materiaalpech, e.d.) kan het bestuur arbitrair toch ritten toekennen die niet aan deze voorwaarden voldoen.

MTB-ritten die op het rittenschema staan maar voor de officiële start van het winterseizoen vallen, gelden als ritten voor het regelmatigheidscriterium van het zomerseizoen.

4.2 Laureaten
Op het einde van het zomer- en winterseizoen wordt het eindklassement opgemaakt. De 1ste man en 1ste vrouw van elk klassement (A+/A-ploeg Weg, B-ploeg Weg, C-ploeg Weg en MTB) worden gehuldigd tijdens het teerfeest en ontvangen een geschenk.

5. Lidgeld
Het lidgeld wordt elk jaar door de raad van bestuur bepaald en ingeschreven in het huishoudelijk reglement.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 25 €, te betalen op de algemene vergadering die normaal plaatsvindt op de eerste zondag van het jaar. Het kan ook gestort worden op de rekening van VZW Het Slijpend Wiel met vermelding van “lidgeld jaartal + naam” en dit voor de start van de eerste rit. In de statuten is trouwens bepaald dat bij gebreke van betaling van het lidgeld binnen de vier maanden na de algemene vergadering er vanuit wordt gegaan dat stilzwijgend wordt afgezien van verder lidmaatschap.

Op de algemene vergadering gebeurt ook de terugbetaling van de kledij voor ieder lid dat minstens 15 ritten heeft meegereden tijdens het seizoen.

Lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen (https://cycling.vlaanderen/), en alle informatie hieromtrent, kan geregeld worden via Kris Van den Broeck. Nieuwe leden moeten zich eerst online registreren. Hernieuwing van de vergunning bij de WBV gebeurt in principe in november/december. 
Het is mogelijk om als individueel een vergunning af te sluiten, of een familievergunning voor alle leden van het gezin die op het zelfde adres wonen.

6. Kledij

6.1 Algemeen
De huidige sponsorovereenkomst voorziet momenteel dat de clubkledij gedurende vier opeenvolgende jaren behouden blijft.  Bij de eerste bestelling zal aan het clublid gevraagd worden een bestelbon te ondertekenen zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan wat betreft gekozen kledij, aantal stuks, maat en eenheidsprijs. Deze eenheidsprijs kan achteraf nog wel worden bijgesteld afhankelijk van het totale aantal bestelde stuks.  Andere kledingsstukken die niet door de club ter beschikking worden gesteld zoals o.a. overschoenen, handschoenen, valhelm, e.d. kunnen door de leden vrij worden gekozen. Tijdens de door de club georganiseerde ritten worden de leden geacht steeds in clubuitrusting te fietsen.

6.2 Basispakket
Om de vier jaar kan ieder lid bij onze vereniging een basispakket kledij bekomen tegen betaling van het bedrag dat momenteel is vastgesteld op 100 €. Dit basispakket bestaat uit:

  • 2 korte koersbroeken
  • 1 lange koersbroek
  • 1 koerstrui korte mouw lange rits
  • 1 koerstrui lange mouw lange rits

Het betaalde bedrag voor dit basispakket kan terugverdiend worden afhankelijk van het aantal gereden ritten tijdens het voorbije seizoen. Deze terugbetaling bedraagt 25 € voor wie minimaal 15 ritten heeft meegereden en gebeurt op de algemene vergadering. Deze regeling geldt zowel voor nieuwe als al aangesloten leden. Nieuwe leden die zich vanaf het tweede jaar van deze periode bij de club aansluiten betalen het volledige bedrag voor dit basispakket en kunnen het betaalde bedrag mogelijks nog deels terugverdienen (bij deelname aan minstens 15 ritten per seizoen) pro rata het aantal gereden seizoenen.

6.3 Nabestelling
Op bepaalde tijdstippen kan er bijkomende kledij worden besteld. Dit kan door het lid rechtstreeks gebeuren via de website van de kledingleverancier.

7. Toertocht van Het Slijpend Wiel en bevriende organisaties
Elke eerste zondag van september organiseert onze club de “toertocht van Het Slijpend Wiel”. De bedoeling van deze jaarlijkse organisatie is om onze club financieel gezond te houden. Daarom wordt van ieder lid de nodige inzet verwacht bij de organisatie hiervan. Om ieder jaar weer een optimale werkverdeling mogelijk te maken dient elk lid dat in de onmogelijkheid verkeert om te komen helpen het bestuur te verwittigen. Deelname staat gelijk aan één geldige rit voor het regelmatigheidscriterium.

Deelname als seingever voor bevriende clubs staat ook gelijk aan één geldige rit voor het regelmatigheidscriterium.

8. Ongevallen en verzekering(en)

8.1 Verzekering afgesloten door de club
De polis nr. 45.095.989 voor verzekering der Burgerlijke Aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand – wielertoerisme werd afgesloten bij Ethias.

De polis dekt enerzijds:

  1. de burgerlijke aansprakelijkheid bij georganiseerde activiteiten van de club (zoals zondagsritten, uitstappen, activiteiten, enz.): hiermee wordt bedoeld de schade ten opzichte van derden
  2. de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging van schadegevallen
  3. verzekering van lichamelijke ongevallen van leden bij georganiseerde activiteiten

De polis dekt alle medische kosten voor 100% en vaste vergoedingen in geval van overlijden en bestendige invaliditeit. In geval van een tijdelijke ongeschiktheid wordt slechts een beperkte som als dagvergoeding uitgekeerd.

De verzekering beperkt zich tot de personen die op de ledenlijst staan die de club aan de verzekeringsmaatschappij heeft doorgegeven.

Voor meer informatie hieromtrent kan je terecht bij de voorzitter.

Wie een grotere risicodekking wil zorgt zelf voor een persoonlijke verzekering.

Het is duidelijk dat de club, haar medewerkers en de clubleiding niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor lichamelijke en materiële schade die kan opgelopen worden door leden bij activiteiten van de club (zoals beschadiging van fietsen bij vervoer, diefstal, enz.).

8.2 Via het lidmaatschap bij CyclingVlaanderen
Via het lidmaatschap bij de WBV is elk lid ook automatisch verzekerd via de gezamenlijke ongevallenverzekering waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden gedekt is.

Informatie over deze verzekering vindt u terug op de website https://cycling.vlaanderen/

 

9. Het bestuur
Het bestuur vergadert op regelmatige basis. De bevoegdheden van de algemene vergadering en de raad van bestuur zijn beschreven in de statuten van de vereniging. Het bestuur heeft hierbij de leiding van de vereniging en beslist, in het belang van de club, over o.a. :

 • het huishoudelijk reglement
 • de vaststelling van de lidgelden en de inning ervan
 • het plannen van de activiteiten
 • de te verrichten uitgaven en de goedkeuring van de gedane uitgaven
 • het beheer van de goederen van de club
 • de uitsluiting van leden uit de club

Het bestuur is momenteel samengesteld uit volgende personen:

 • Voorzitter: Kris Van den Broeck
 • Secretaris/ Penningmeester: Ferre Dries
 • Bestuursleden:  Ria Dockx, Vicky Van der Schraelen,Chris Vloemans, Remi Van Ballaer, Wim Van Gestel

Kandidaat-bestuurders zijn altijd welkom en worden benoemd na goedkeuring door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van bestuur. Indien hij verhinderd is zit het bestuurslid met de langste staat van dienst de vergadering voor. Tijdens elke vergadering moet de voorzitter op de hoogte gebracht worden van alle, sinds de vorige vergadering, gevoerde briefwisseling evenals van alle financiële verrichtingen.

De secretaris voert, in overleg met de voorzitter, het administratief beleid en is daarvoor verantwoording verschuldigd. De secretaris tekent alle stukken, tenzij de inhoud en aard ervan de medeondertekening van de voorzitter of van een ander bestuurslid vereist. De secretaris maakt de notulen op en legt ze voor aan de raad van bestuur op de volgende vergadering. De secretaris kan, na goedkeuring door de raad van bestuur, een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan een ander bestuurslid.

De penningmeester voert het financieel beheer en houdt de financiële administratie bij. De kasgelden worden bewaard door de penningmeester. De penningmeester houdt een kasboek bij overeenkomstig de richtlijnen van de vzw-wet, waarin alle inkomsten en uitgaven worden geboekt. De penningmeester is bevoegd om betalingen en uitgaven te doen voor de club en is daartoe verantwoording verschuldigd. Desgevraagd geeft hij rekenschap voor het beheer der gelden. De penningmeester legt bij elke vergadering de rekeningen voor aan de overige bestuursleden ter inzage en nazicht.

De overige bestuursleden nemen bij voorkeur de taken waar die hen worden opgedragen tenzij een der bovenvermelde bestuursleden zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdraagt. Zij staan in voor de goede verstandhouding onder alle leden en plaatsen, desgevraagd, de opmerkingen en suggesties van de leden op de agenda van de eerstvolgende vergadering. Zij kunnen eventueel worden belast met een specifieke functie.

10. Tot slot
Door betaling van het lidgeld verklaart ieder lid zich akkoord met dit huidhoudelijk reglement. Leden die zich niet houden aan de regels van dit huishoudelijk reglement kunnen op basis van de beslissing van het bestuur worden uitgesloten. Dit reglement is ook beschikbaar op de website en kan worden aangepast door het bestuur. Suggesties in verband met dit huishoudelijk reglement zijn trouwens altijd welkom. Het bestuur zal dan beslissen over eventuele opname in het reglement. In geval van wijziging wordt dit aan de leden kenbaar gemaakt via een nieuwsbrief en/of via e-mail.

Deze versie van het huishoudelijk reglement vervangt alle voorgaande versies.

Het bestuur wenst iedereen een sportief en ongevalvrij seizoen toe!

Terug naar boven